ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. MAMA in balans: eenmanszaak MAMA in balans , statutair gevestigd te Vrankenstraat 37 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Dossiernummer 84878665.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MAMA in balans een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die MAMA in balans voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online ondersteunen van gezinnen, ouders, die het gevoel hebben overspannen te raken en uit balans te raken als gevolg van de gezinssituatie eventueel in combinatie met werk. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MAMA in balans en klant krachtens welke MAMA in balans de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van MAMA in balans.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke en persoonsgegevens die door de klant en/of MAMA in balans worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.mamainbalans.info.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MAMA in balans gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de

website door het plaatsen van een online bestelling bij MAMA in balans, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MAMA in balans en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een

overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door MAMA in balans zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van MAMA in balans zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. MAMA in balans zal in de offerte of via de website aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte dan wel een bestelling via de website. De in de offerte/op de website genoemde prijzen gelden voor de

genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte/op de website staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van MAMA in balans met een vooraf geschat aantal

uren/tarief.

3.3. Opdrachten op uur basis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft MAMA in balans een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door MAMA in balans afhangt van feedback of input van de klant, is MAMA in balans nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. MAMA in balans is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft MAMA in balans het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.7. Alle door MAMA in balans gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door MAMA in balans worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van hun diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.9. MAMA in balans behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van

aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. MAMA in balans is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop MAMA in balans zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, programma of cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is MAMA in balans bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.12. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan MAMA in balans verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal MAMA in balans binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. MAMA in balans heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na

overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en MAMA in balans zijn

pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke

overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met MAMA in balans wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 14.7. in acht genomen.

4.7. Indien MAMA in balans, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging

onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging,

is MAMA in balans gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die MAMA in balans in rekening wenst te

brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door MAMA in balans uitgevoerde werk te vergoeden. 

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen

tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. MAMA in balans zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MAMA IN BALANS

5.1. MAMA in balans garandeert dat de hun verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. MAMA in balans spant zich in om de gegevens die MAMA in balans voor de klant opslaat

zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient MAMA in balans met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. MAMA in balans is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens

(naam, evt. bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van MAMA in balans en/of overige promotionele uitingen van Rust in Ouderschap.

5.5. MAMA in balans is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn

betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT,HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient MAMA in balans te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht MAMA in balans onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar MAMA in balans om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MAMA in balans zijn verstrekt, heeft MAMA in balans het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt MAMA in balans steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door MAMA in balans geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan MAMA in balans binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart MAMA in balans één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die MAMA in balans nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is MAMA in balans niet aansprakelijk voor de daaruit

voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer MAMA in balans inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. MAMA in balans is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel

van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en MAMA in balans tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. MAMA in balans mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de

bedenktermijn aan MAMA in balans.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door MAMA in balans te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in

overleg met klant vastgesteld. De door MAMA in balans opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door MAMA in balans vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn

beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt MAMA in balans niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien MAMA in balans, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door MAMA in balans mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van MAMA in balans zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MAMA in balans geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door MAMA in balans verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MAMA in balans biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan MAMA in balans besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan MAMA in balans besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van

het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particulieren geldt alleen het 15% percentage volgens de BIK-regeling) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft MAMA in balans voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade

voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat MAMA in balans elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Rust in Ouderschap zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door MAMA in balans verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan MAMA in balans kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal MAMA in balans een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door MAMA in balans geleverde producten en diensten blijven eigendom van MAMA in balans totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan MAMA in balans zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM &

INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij MAMA in balans tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door MAMA in balans geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden

verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van MAMA in balans en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die

onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enige gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van MAMA in balans.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door MAMA in balans ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van MAMA in balans tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. MAMA in balans is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van MAMA in balans plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant MAMA in balans vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft MAMA in balans recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen MAMA in balans en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. MAMA in balans kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen

zoals opgedaan tijdens een cursus, traject of online programma.

10.3. De inhoud van de online programma’s en de online cursussen zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist, behandelend psycholoog of psychiater. Indien de klant onder behandeling staat van een gezinsbehandelaar, gemeente, jeugdzorgorganisatie, psycholoog, psychiater of andere (para)medici raadt MAMA in balans aan de adviezen van voornoemde personen op te volgen. Het gebruik van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van het programma en/of de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. MAMA in balans aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke

vorm dan ook. De gratis content, cursussen en programma’s zijn geen vervanging van basis- of

specialistische GGZ-zorg, Jeugdzorg, zorg vanuit gemeenten.

10.4. Indien MAMA in balans onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan MAMA in balans uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is MAMA in balans dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MAMA in balans aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan MAMA in balans toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. MAMA in balans sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door MAMA in balans geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van MAMA in balans.

10.7. MAMA in balans is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. Klant vrijwaart MAMA in balans voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten

doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van MAMA in balans.

10.9. Indien de klant te maken heeft met psychiatrische en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de klant geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ/gemeente/jeugdzorg op te lossen. Indien de klant toch start met een cursus dan wel online programma, wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld (para)medisch arts te bespreken.

10.10. In geval van klachten rondom suïcide adviseert/verwijst MAMA in balans de klant naar

specialistische medische zorg en kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen van het niet opnemen van contact met een (para)medici. Wanneer dit bekend is bij MAMA in balans zal ook altijd geadviseerd worden via de huisarts, gemeente, hoofdbehandelaar of GGZ/jeugdzorg hulp te zoeken.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. MAMA in balans is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen

onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. MAMA in balans is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties

van derden, waar MAMA in balans weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MAMA in balans kan

derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook  voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie MAMA in balans een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van MAMA in balans onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de

overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van MAMA in balans, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij MAMA in balans, wanprestatie door leveranciers van MAMA in balans waardoor MAMA in balans haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van MAMA in balans of diens

leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft MAMA in balans tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat MAMA in balans in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als MAMA in balans, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de

overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan MAMA in balans de overeenkomst zonder

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van

de overeenkomst kan voldoen;

 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst

met MAMA in balans voortvloeiende verplichting;

 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van MAMA in balans;
 • klant niet reageert op correspondentie per email, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet

aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen.

MAMA in balans zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die MAMA in balans vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van

het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de

ontbinding direct opeisbaar.

12.6. MAMA in balans behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds

bestaande overeenkomsten. Indien MAMA in balans overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. MAMA in balans zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte

overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en MAMA in balans in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van MAMA in balans worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van MAMA in balans aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst

aan de kant van MAMA in balans.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door MAMA in balans te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van MAMA in balans, heeft de klant geen recht op

schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN (ONLINE) PROGRAMMA MAMA IN BALANS

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van MAMA in balans aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. MAMA in balans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van MAMA in balans in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. MAMA in balans is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens MAMA in balans, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de

factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een opdracht blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant geen recht om in te loggen op de online leeromgeving. MAMA in balans streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien MAMA in balans besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt MAMA in balans de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij MAMA in balans meest recente bekende emailadres op de hoogte.

14.6. De door MAMA in balans aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online

trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.7. MAMA in balans biedt verschillende garantieregelingen bij cursussen en programma’s. Deze

staan vermeld op de website en zijn altijd actueel.

14.8. MAMA in balans is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van een (online) programma/cursus, Q&A of workshop. MAMA in balans behoudt zich het recht voor de

dienstverlening te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, hoofdbehandelaar, gemeente, jeugdzorg, arts of psychiater. Het ondergaan van onderdelen van het programma/cursus, de Q&A en/of de workshop(s) valt volledig onder het eigen risico

van de klant.

14.9. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de workshops, Q&A of (online) programma’s van MAMA in balans is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd

het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde

deelnamevoorwaarden voldoet.

14.10. MAMA in balans behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen de workshops, Q&A’s of (online) programma’s indien de deelnemers door hun gedrag een de workshop, Q&A of (online) programma belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.11. MAMA in balans biedt een programma op abonnementsbasis voor een vast bedrag per maand aan. De klant kan het abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail of afsluiten via de website.

14.12. Het abonnement heeft geen minimale looptijd, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk moment van de maand worden opgezegd.

14.13. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd.

14.14. In geval van niet tijdige betaling kan MAMA in balans besluiten de klant de toegang te ontzeggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan MAMA in balans besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen zonder dat de klant recht heeft op enigerlei schadevergoeding.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MAMA in balans en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet

voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor MAMA in balans alleen bindend indien en voor zover deze door MAMA in balans uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien MAMA in balans op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene

Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een

derden worden overgedragen indien MAMA in balans hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MAMA in balans partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en MAMA in balans zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen MAMA in balans en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: januari 2022

50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

Gratis download Herstel in 7 stappen van overmatige stress

Herstel in 7 stappen van overmatige stress

Download gratis 👇🏼

Gratis download Herstel in 7 stappen van overmatige stress
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

mockup checklist gelijkwaardig ouderschap
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het stappenplan naartoe sturen?

Boekomslag nieuwsbrief 'verfrissende bries'
50%

Je bent er bijna! 🎉

Waar mag ik het boekje naartoe sturen?

Boekomslag 53 tips om stress te verminderen